Informacje

Msze św. sprawowane są:
niedziela - godz. 10.00
święta - godz. 11.00

W dni powszednie okazjonalnie:
w zimie - godz. 16.00
w lecie - godz. 18.00

Spowiedź dla dorosłych:
I niedziela każdego miesiąca

Nabożeństwa do NMP:
w maju i w październiku:
środy, piątki, niedziele

Uroczystość patronalna:
8 września
Narodzenie NMP

Liturgia

Nabożeństwo ekumeniczne w Łękach Dukielskich – 24 stycznia 2015 r.

     Parafia nasza, kontynuując kilkunastoletnią już tradycję, i w tym roku zaprosiła do udziału w nabożeństwie odprawianym w dniu 24 stycznia 2015 r. w ramach światowego „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” wiele osób duchownych i świeckich z czterech Kościołów: Prawosławnego, Polskokatolickiego, Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego. W tegorocznych modlitwach uczestniczyła rekordowa ich liczba. Na szczęście w sobotę - 24 stycznia 2015 r. aura była jesienna, nie zimowa i wszyscy mogli dotrzeć do nas bez trudności. A gości mieliśmy nawet ze Śląska. Nabożeństwo Słowa Bożego rozpoczęło się o godzinie 15.00 uroczystą procesją duchownych niosących przepiękne Ewangeliarze używane w czasie liturgii w poszczególnych Kościołach. Ewangeliarze zostały położone na ołtarzu obok Tory żydowskiej ocalonej z synagogi w Dukli. Na ołtarzu, który jest wotum dziękczynnym ufundowanym przez Żydówkę Nelly Arluk za uratowanie jej życia w czasie Holocaustu przez Ks. Aleksandra Pieca, ówczesnego proboszcza w Łękach Dukielskich, zapalono świece w siedmioramiennej menorze żydowskiej.

Ewangeliarze zostały intronizowane poprzez okadzenie, którego dokonał Ks. Roman Jagiełło, celebrujący nabożeństwo.

 1

Ks. Roman Jagiełło okadza Ewangeliarze i Torę

       Pieśń na wejście o Słowie Bożym zaśpiewał ekumeniczny kwartet wokalny z Krempnej, w którym występują dwie siostry z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz dwaj bracia z Kościoła Greckokatolickiego.  

 

Ewangeliarz Kościoła Greckokatolickiego i Tora żydowska na ołtarzu

       Na początku nabożeństwa Ks. Roman powitał wszystkich zgromadzonych następującymi słowami:

       Siostry i Bracia w Chrystusowej wierze i miłości Bożej!

       Gromadzimy się tutaj w świątyni Kościoła Polskokatolickiego w Łękach Dukielskich z racji światowego „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan”, aby dać świadectwo, że odpowiedzialnie traktujemy słowa Chrystusa wypowiedziane w modlitwie arcykapłańskiej w Wieczerniku w przeddzień Jego śmierci: „Ojcze spraw, aby wszyscy stanowili jedno”. A zatem jako ludzie wierzący w Boga i Bogu, zarówno duchowni, jak i laikat świecki, czyli cały Lud Boży z kilku Kościołów, gromadzimy się w jedności na modlitwie, aby spełnić Wolę Bożą. Modlitwa jest dobrym uczynkiem i dlatego każdy z nas - uczestnik tego nabożeństwa, to dobro duchowe, jakie dzisiaj nabył, niech złoży na ołtarzu Chrystusowym jako dar na rzecz pojednania między ludźmi miłującymi Boga w różnych wspólnotach religijnych. W takich szczególnych chwilach, jak obecna, nie powinniśmy podkreślać tego, co nas dzieli, ale przeciwnie – to, co nas łączy. A łączy nas to, co jest najważniejsze w każdej konfesji, czyli wiara w Boga i miłość do Niego. Elementem spajającym jest również Słowo Boże zapisane w Biblii. Jest ono niezmienne i obowiązuje wszystkich wierzących w Boga, bez względu na to, w jakim języku jest napisane i czytane. Aby to unaocznić, na ołtarzu są położone Ewangeliarze z kilku Kościołów, a nawet Tora żydowska, ocalona z dukielskiej synagogi. Dzisiejsze czytania przeczytane zostaną w języku Obrządku Kościoła Wschodniego i po polsku, aby pokazać, że istotą Słowa Bożego jest treść, a nie język. A treść ta jest taka sama, choć przekazywana w różnych językach - mamy miłować Boga i bliźniego. A bliźnim jest nie tylko wyznawca z naszego Kościoła, ale wszyscy chrześcijanie, a nawet Żydzi - „nasi starsi bracia w wierze”, jak o nich wyraził się św. Jan Paweł. Hasłem przewodnim całego Tygodnia Modlitw są słowa z Ewangelii św. Jana 4,7: „Jezus rzekł do Samarytanki: Daj mi pić”, natomiast hasłem dzisiejszego dnia jest słowo wspólnota. Cieszę się niezmiernie, że do dzisiejszej wspólnoty modlitewnej zaproszenie przyjęło wiele osób duchownych i świeckich  z kilku Kościołów, które rozumieją ich sens i znaczenie w dziele przywracania jedności między ludźmi w życiu religijnym. Miło mi zatem powitać:

Ks. dziekana Andrzeja Żurawa z Komańczy z Kościoła Greckokatolickiego,

Ks. dr Mirona Michajłyszyna z Olchowca z Kościoła Greckokatolickiego,

Ks. proboszcza Marka Gocko z Komańczy z Cerkwi Prawosławnej,

Ks. proboszcza Stanisława Pawulę z Węglówki z Kościoła Rzymskokatolickiego,

Ks. dziekana Tadeusza Budacza z Krzykawy z Kościoła Polskokatolickiego,

Ks. proboszcza Adama Stelmacha z Strzyżowic k/Będzina z Kościoła Polskokatolickiego - Wiceprezesa Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej,

Ks. proboszcza Jerzego Uchmana z Jaćmierza z Kościoła Polskokatolickiego,

P. Grażynę Borek - Wicewojewodę Podkarpackiego,

P. Jana Juszczaka - Starostę Powiatu Krośnieńskiego,

P. Piotra Przytockiego - Prezydenta Miasta Krosna,

P. Halinę Cycak - reprezentującą Burmistrza gminy Dukla,

P. Zenona Fedaka - radnego Powiatu Krośnieńskiego i sołtysa w Olchowcu,

P. Andrzeja Krężałka - radnego Powiatu Krośnieńskiego,

P. Andrzeja Kędrę - radnego gminy Dukla,

P. Tomasza Węgrzyna - radnego gminy Dukla i sołtysa Łęk Dukielskich,

P. Waldemara Półchłopka - dyrektora Muzeum Historycznego Pałac w Dukli,

P. Bohdana Gocza - dyrektora Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej,

P. Norberta Uliasza z Ośrodka Kultury w Dukli,

P. Jerzego Dębca - dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie,

P. Macieja Zborowskiego z Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej,

P. Mikołaja Gabło - prezesa Stowarzyszenia Zjednoczenia Łemków w Olchowcu,

P. Włodzimierza Kopylca - radnego gminy Komańcza i założyciela chóru Łem MY,

P. Jacka Koszczana - Prezesa Stowarzyszenia Sztetl Dukla,

P. Marię Kołacz – Przew. Koła Gospodyń KGW w Łękach Dukielskich.

Witam przedstawicieli mediów, chór Łem MY z Komańczy, kwartet wokalny z Krempnej, nasz parafialny chórek z Panią organistką Bogusławą Szydło. Witam wszystkie osoby zgromadzone na tym nabożeństwie, spoza parafii i parafian, szczególnie miło witam parafian z Serca PJ w Łękach Dukielskich i przepraszam, jeśli kogoś pominąłem i tym serdeczniej go witam.                                      

       Po powitaniu celebrans odmówił następującą modlitwę:

„Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha jedności, który uznaje naszą różnorodność. Naucz nas tolerancji, która otwiera nas na siebie i tworzy z nas wspólnotę. Rozpal w nas ogień, który jednoczy to, co jest rozdarte, i leczy to, co jest chore. Tchnij w nas łaskę, która przezwycięża nienawiść i uwalnia nas od przemocy. Obdarz nas życiem, które pokonuje śmierć. Niech będzie błogosławiony Bóg miłosierdzia, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym i czyni wszystko nowe. Amen”.

                    

       Po modlitwie nastąpiło wyznanie grzechów i Kyrie: „W pokorze jako dzieci Boga, siostry    i bracia w Chrystusie, przyjmijmy Boże miłosierdzie i odpowiadajmy na Boże wezwanie do odnowienia wszystkich naszych wzajemnych relacji.

Miłosierny Panie, Twój Duch unosił się nad wodami, gdzie różnorodność pojawiła się i rozkwitła. Wyznajemy, że trudno jest nam żyć w rozdarciu. Przebacz nam te myśli, słowa i czyny, które niszczą jedność. Panie, zmiłuj się nad nami…

Miłosierny Chryste, pełen łaski i radości, Nauczycielu wzbudzający nową nadzieję i leczący rany umysłu i ciała. Wyznajemy, że nie potrafiliśmy słuchać się nawzajem, nie umieliśmy pocieszać i dawać nadziei, i odwracaliśmy się od tych, którzy pragnęli solidarności i braterstwa. Panie, zmiłuj się nad nami…

Miłosierny Panie, Ty jesteś Źródłem całego stworzenia, odwiecznym Słowem dającym życie. Wyznajemy, że nie wsłuchiwaliśmy się w głos Twojego stworzenia, które żali się i woła o wybawienie. Pomóż nam uwrażliwić się na głos wszystkich żywych istot, które cierpią i tęsknią za zdrowiem i opieką. Panie, zmiłuj się nad nami…”

       Wyznanie grzechów zakończono modlitwą: „Boże, Zdroju miłosierdzia i łaski, wylej na nas swoje przebaczenie. Niech Twoja miłość przemieni nas w źródło żywej wody i odnowi siły Twego ludu. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

       Po tej modlitwie rozpoczęła się liturgia Słowa Bożego. Pierwsze czytanie z Księgi Liczb 20, 1-11 po ukraińsku przeczytał Ks. dr Miron Michajłyszyn (Kościół Greckokatolicki).

 

Ks. dr Miron Michajłyszyn (Kościół Greckokatolicki)

   Następnie to samo czytanie po polsku przeczytał Ks. Jerzy Uchman (Kościół Polskokatolicki).

 

Ks. Jerzy Uchman (Kościół Polskokatolicki)

       Psalm 119,10-20 zaśpiewał ministrant i kantor z naszej parafii - Patryk Majer.

       

Ks. Marek Gocko (Cerkiew Prawosławna)

       Drugie czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 15, 2-7 w języku cerkiewno-słowiańskim przeczytał Ks. Marek Gocko (Cerkiew Prawosławna), natomiast po polsku - Ks. Stanisław Pawul (Kościół Rzymskokatolicki).

 

Ks. Stanisław Pawul (Kościół Rzymskokatolicki)

   

Ks. Andrzej Żuraw (Kościół Greckokatolicki)

       Czytanie Ewangelii poprzedził śpiew Alleluja w wykonaniu naszego kantora Patryka Majera. Ewangelię św. Jana 4,1-42 po ukraińsku przeczytał, a właściwie zaśpiewał, gdyż tak jest to praktykowane w liturgii Kościołów Obrządku Wschodniego - Ks. Andrzej Żuraw (Kościół Greckokatolicki), a później po polsku - Ks. Tadeusz Budacz (Kościół Polskokatolicki).

 

Ks. Tadeusz Budacz (Kościół Polskokatolicki)

       Po odczytaniu Ewangelii, zamiast przemówień duchownych z poszczególnych Kościołów, przeczytano listy ze słowem skierowanym do uczestników nabożeństwa od biskupów z pięciu Kościołów. Pierwszy list napisany przez Ks. Stanisława Janusza - moderatora duszpasterstwa ekumenicznego w Przemyślu w imieniu Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika przeczytał Ks. Roman Jagiełło, gdyż na jego adres został skierowany ten list. Oto jego pełna treść:

       „Wielkie pragnienie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa dotyczące jedności Jego uczniów, wyrażone w płomiennej wielkoczwartkowej modlitwie do Swego Ojca, wręcz narzuca nam chrześcijanom, jako niczym nieusuwalny motyw - tęsknotę, ale i działania w kierunku przywracania piękna Chrystusowej Oblubienicy - Kościoła, traconego niestety przez buntowniczą naturę jej synów. Dlatego każde szlachetne odruchy ludzkiej troski o spełnienie się woli Jezusowej zasługują na uznanie i wsparcie Jego uczniów. Tym motywem powodowany Pasterz Kościoła katolickiego, który służy Panu na Ziemi Przemyskiej Arcybiskup Józef Michalik, polecił mi, swemu ekumenicznemu asystentowi, skierować do Wielebnego Księdza proboszcza i Jego Wspólnoty parafialnej w tych dniach modlitw całego chrześcijaństwa o jedność - wyrazy miłości.

       Tegoroczne hasło Tygodnia Ekumenicznych Modlitw słów Pana Jezusa skierowane do niewiasty samarytańskiej: „daj mi pić” zdają się skupiać oczy naszej chrześcijańskiej wiary na spieczonych pragnieniem ustach Zbawcy. My wiemy, że bardziej On wtedy pragnął zbawienia dla niej, niż dla siebie orzeźwienia wodą i jej chłodu. Przekonywująco rozwija On dalej tę myśl. Nas pasterzy swych owiec przywołuje On tym samym, byśmy w swych działaniach duszpasterskich ożywiali wszystko Duchem i Prawdą, nigdy zaś nie kierowali się prawami ciała, które przecież tak nas poniżają. Bowiem tylko wtedy staniemy się duchowi i prawdziwi, kiedy On nas napoi swoją wodą - prawdą i obmyje swoją wodą - miłością.

       Oby nasz Pan i Zbawiciel sprawił, by mimo naszych słabości i w konsekwencji moralnych upadków, Jego Święty Duch nie zrażał się nami, ale prowadził nas wszystkich tylko Drogą - Jezusem, byśmy pokutując za grzech buntu przeciw wzajemnej miłości, otwarli się na wieczne życie, które tylko On może nam udzielić!

       Niech nas Pan napełnia zgodą i pokojem!”

       Po tym liście zaśpiewał jedną z kolęd nasz parafialny chórek.

       Drugi list od Ks. Biskupa dr PAISJUSZA - Prawosławnego Biskupa Gorlickiego przeczytał Ks. Marek Gocko:

       „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

       Umiłowani w Chrystusie Księża, Bracia i Siostry Zakonne, Siostry i Bracia!

       Dzisiaj Jezus zwraca się do każdego z nas ze słowami „daj mi pić…”- prawdziwa miłość chrześcijańska, którą dzisiaj świadczymy w tym Domu Bożym jest właśnie tą wodą życiodajną, gaszącą pragnienie strudzonego wędrowca w tym trudnym dla całego chrześcijaństwa XXI wieku. Pamiętamy o tym, iż nie możemy być tylko konsumentami tego życia a powołani jesteśmy do tego, aby być budowniczymi duchowego odrodzenia w miłości i mądrości chrześcijańskiej. Wybory, jakich chrześcijanin dokonuje, decyzje, jakie podejmuje, styl życia, jaki przyjmuje, winny być głęboko zakorzenione w chrześcijańskiej sprawiedliwości i miłości. Wyjdźmy dziś z tego Kościoła obdarzeni darem pokoju, jako apostołowie i świadkowie pokoju, czyniący go nie tylko w przestrzeni eklezjalnej czy konfesyjnej, ale wszędzie, gdzie w codzienności stawia nas Bóg i tylko wtedy będziemy prawdziwymi nosicielami Żywej Wody, której źródłem jest nasz Zbawiciel.

       Przywołuję na Was Boże błogosławieństwo. Szczęść Boże na ten Nowy 2015 Rok – niech będzie on rokiem Bogiem błogosławionym w Wierze, Nadziei i Miłości.”

       Po liście kolędę w języku łemkowskim zaśpiewał chór „Łem MY” z Komańczy (w ekumenicznym chórze śpiewają prawosławni, grekokatolicy i rzymskokatolik).

       Kolejny list od Administratora Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego - Ks. infułata Antoniego Normana przeczytał Ks. Tadeusz Budacz:

       „Pozdrowieniem św. Pawła apostoła pozdrawiam wszystkich uczestników modlitewnego spotkania w siódmy dzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa”, „Którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa”. „W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w Was”.

       Jako wspólnota przeżywamy wyjątkowe spotkanie Jezusa z samarytanką przy studni Jakubowej. Jak echo, słyszymy słowa Jezusa skierowane do Samarytanki: „Daj mi pić”. Syn Boży prosi człowieka. Nie narzuca swojej woli. Przy studni Jakubowej objawiła się najwspanialsza miłość Boga do człowieka. Jezus zmęczony i spragniony, prosi Samarytankę o kubek wody. W zamian za to ofiaruje jej wodę, po której nie odczuwa się już pragnienia, źródło „żywej wody”, które On otwiera dla ludzkości.

     „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki”. Jezus nie mówi o wodzie z ziemskiego źródła. On sam jest źródłem wody wiecznego życia. My wszyscy jesteśmy spragnieni jak Izraelici na pustyni. Spragnieni jesteśmy życia, prawdy i miłości.

       „Sam Pan, Jezus Chrystus jest źródłem życia i dlatego wzywa nas, abyśmy Go pili. Pije Go ten kto Go miłuje; pije Go ten, kto się nasyca Słowem Bożym, miłuje je i pragnie Go” (św. Kolumban).

       Pozdrowienie moje łączę z wielką troską św. Pawła obejmującą każdego z nas: „Bóg zaś, który jest źródłem wytrwałości i pociechy, niech sprawi, abyście między sobą to samo myśleli, zgodnie z wolą Chrystusa Jezusa, abyście jednomyślnie, jednym głosem wielbili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem tak, jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga”.

       Nasz chórek parafialny zaśpiewał po tym liście kolejną kolędę.

       Czwarty list od Ks. Bp Pomocniczego Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Greckokatolickiego Eugeniusza Popowicza przeczytał Ks. Andrzej Żuraw:

       „Czcigodny Księże Proboszczu!

       Za pośrednictwem ks. prortoijereja Andrzeja Żurawa – Dziekana Sanockiego, przekazuję Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi, wszystkim obecnym duchownym i wiernym zebranym na wspólnej modlitwie ekumenicznej w Parafii „Dobrego Pasterza” w Łękach Dukielskich najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia Błogosławieństwa Bożego, ażeby duch wspólnej modlitwy i przeżywania obecności Żywego Chrystusa między nami, umocnił obecnych w dalszej drodze wiary po drogach dzisiejszej Samarii.

       Tematem przewodnim tegorocznych modlitw o jedność chrześcijan są Słowa Jezusa z Ewangelii wg Św. Jana, którymi zwraca się do Samarytanki: „Daj mi pić”. Oto ten, Który jest źródłem wody życia, prosi wody u tej, która była pogardzana i odrzucana.

       Wnioski ze spotkania Jezusa z Samarytanką nasuwają się same: Pan Bóg nie gardzi i nie odrzuca nikogo od siebie. Dlatego też my, współcześni chrześcijanie, a więc dzieci Jezusa Chrystusa nie gardźmy nikim i nie odrzucajmy nikogo. Każdy człowiek, nawet jeżeli różni się od nas kolorem skóry, językiem, kulturą czy wyznawaną wiarą, jest Dzieckiem Bożym.  

       Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich obecnych zebranych na wspólnej modlitwie ekumenicznej, idźmy w nasze życie i za przykładem Chrystusa Dobrego Pasterza – patrona waszej Parafii, głośmy radość i nadzieję zbawienia wszystkim ludziom dobrej woli.

Z Chrystusowym pozdrowieniem i modlitwą”

       Jak poprzednio, po przeczytanym liście wystąpił chór, tym razem „Łem MY”.

       Jako ostatni list została odczytana refleksja wokół hasła Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan „Jezus rzekł do niej: Daj mi pić” od Ks. Bp Pawła Anweilera z Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (poprzedzona komentarzem) przez Ks. Adama Stelmacha - Wiceprezesa Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej:

       „Czy ja dobrze widzę? Jakiś mężczyzna siedzi przy studni. Nigdy się to nie zdarza o tym czasie, kiedy ja przychodzę po wodę. Wszyscy wiedzą kim jestem - jakie było i jest moje życie. Dlatego unikają mnie i w czasie kiedy przychodzę po wodę, to zawsze tutaj nikogo nie ma. Dziwne, widząc jak się przybliżam, nie odchodzi. To musi być jakiś ktoś spoza naszego miasteczka. Widzę, jak badawczo wpatruje się we mnie. Co on sobie teraz myśli? Ciekawe, jaka będzie jego reakcja, gdy całkiem blisko podejdę? Skąd on się tu w ogóle wziął? Człowieku, ty jesteś Żydem i ty mnie prosisz o wodę. Przecież dobrze wiem, jak nas traktujecie. Nie chcecie mieć z nami żadnego kontaktu, chociaż Jakub jest naszym wspólnym ojcem, a to studnia Jakubowa. Może ona na nowo zbliży nas do siebie? Prawdziwie chcesz, abym dała ci pić? Nie umiem sobie tego wyobrazić. Co ty opowiadasz za niestworzone rzeczy o jakiejś wodzie żywej? Jak ktoś z twego kubka napije się tej wody i nie będzie już pragnął. Chcesz dać mi takiej jakiejś dziwnej wody, a czerpaka nawet nie masz. Od kogo wiesz o mnie wszystko? Byłeś może w naszym miasteczku i ludzie ci naopowiadali? Muszę przemyć swe uszy i przetrzeć swoje oczy. Panie, tyś prorok! Ludzie! Chodźcie do studni Jakubowej, zobaczcie człowieka - czyż to nie jest Chrystus? Pijmy darowaną przez Niego żywą wodę na nasze zbawienie. Człowieku XXI wieku! Pragniesz - przyjdź do Jezusa! Pragniesz - pij z kubka Jezusa! Z Jezusem idź drogami swojego życia! Tak niechaj się dzieje. Amen”.

       Po przytoczonej refleksji zaśpiewał kwartet z Krempnej pieśń o miłości bliźniego.

       Następnie zabrali głos goście - osoby najważniejsze w naszym województwie, powiecie i miejscowości. W swoich wystąpieniach podkreślali wyjątkowość naszej parafii, której przewodzi, jako Patron, Pan Jezus Dobry Pasterz w dziele jednoczenia ludzi bez względu na przynależność konfesyjną. Dziękowali za zaproszenie na nabożeństwo, którego celem jest budowanie zgody w społeczeństwie i kształtowanie postawy tolerancji religijnej. Podkreślano, że takie inicjatywy zasługują na poparcie i powinny być kontynuowane, do czego szczególnie zachęcała Pani Wicewojewoda. Wspaniałe przemówienia gości i słowa uznania zostały nagrodzone hucznymi oklaskami.

 

Pani Grażyna Borek - Wicewojewoda Podkarpacki

 

Pan Jan Juszczak - Starosta Powiatu Krośnieńskiego

 

Pan Tomasz Węgrzyn - radny Gminy Dukla i sołtys Łęk Dukielskich

       Po przemówieniach wspólnie wyznaliśmy naszą wiarę, odmawiając Skład Apostolski.  

       Później celebrans odmawiał następujące prośby modlitwy wstawienniczej:

„Miłosierny Boże, każdy z nas osobno i wszyscy jako wspólnota prosimy o światło, abyśmy mogli stawać się bardziej otwarci i wyrozumiali wobec innych i abyśmy umieli ograniczać cierpienie w naszym świecie. Wysłuchaj naszego wołania! (odpowiadali wszyscy)

Miłosierny Boże, ucz swoje dzieci, że Twoje objawienie i Twoja wola wobec ludzkości znajdują wyraz w miłosierdziu, życzliwości wobec innych i jedności. Wysłuchaj…

Miłosierny Boże, błagamy Cię, udziel nam pokoju; ucz nas i prowadź, abyśmy stawali się budowniczymi świata tolerancyjnego i pozbawionego przemocy. Wysłuchaj…

Miłosierny Boże, który przemówiłeś do nas przez stworzenie, potem przez proroków, a wreszcie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, udziel nam mądrości, abyśmy usłyszeli Twój głos, który wzywa nas do jedności w różnorodności. Wysłuchaj…

Miłosierny Boże, w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który poprosił samarytankę o wodę, daj nam wody żywej wytryskującej ku życiu wiecznemu. Wysłuchaj…”

       Po modlitwie wiernych odmówiliśmy Modlitwę Pańską w intencji jedności wszystkich ludzi wierzących w Boga, który jest naszym Ojcem.

       Ostatnim punktem nabożeństwa było udzielenie wspólnego błogosławieństwa wiernym przez wszystkich kapłanów, poprzedzone następującymi modlitwami:

„Niech Bóg Ojciec błogosławi was i strzeże, i napełni wasze serca czułością, a dusze radością, uszy muzyką, nozdrza przyjemną wonią, a usta pieśnią otuchy i nadziei.

Niech Jezus Chrystus - żywa woda będzie za wami, aby was chronić, przed wami, aby was prowadzić, przy waszym boku, aby wam towarzyszyć, w was, aby pocieszać, nad wami, aby błogosławić.

Niech dający życie Duch Święty tchnie w was, by wasze myśli stały się święte, działa w was, by wasza praca była święta, napełnia wasze serca, byście pragnęli tego, co święte, i umacnia was, byście bronili tego, co święte.

Niech Bóg zamieszka w waszych sercach, nawadnia ich oschłość, rozgrzewa ich oziębłość, rozpala w głębi waszej duszy ogień swojej miłości i obdarza was prawdziwą wiarą, mocną nadzieją, szczerą i doskonałą miłością”.

     Po błogosławieństwie kapłańskim Ks. Roman kończąc nabożeństwo powiedział:

„Niech Bóg, który uczy nas otwartości i wzywa do okazywania sobie życzliwości, udziela nam pokoju i pogody ducha, gdy pielgrzymujemy na drodze chrześcijańskiej jedności. Idźcie w pokoju Chrystusa, przekazując sobie znak pokoju”.

       Następnie gospodarz w imieniu swoim i parafian podziękował wszystkim zebranym, a szczególnie gościom i chórom ekumenicznym za udział w nabożeństwie, jedynym takim na Podkarpaciu, pokazując jak należy, nie w pustych deklaracjach i słowach, ale rzeczywiście w praktyce życia realizować ekumenizm i zaprosił wszystkich gości na opłatek i obiad do szkoły.  

 

Uczestnicy nabożeństwa

       Nasz nieoceniony, wspaniały chórek parafialny śpiewem zakończył nabożeństwo.

      Po nabożeństwie w kościele „święto ekumenizmu i tolerancji” przeniosło się do hali widowiskowo-sportowej przy miejscowej szkole, gdzie przygotowano opłatek i obiad dla 120 osób.

 

       Po smacznym i obfitym obiedzie w hali wystąpiły jeszcze raz chóry, które śpiewały już wcześniej w kościele. Dołączył do nich jeszcze miejscowy zespół folkowy Tołhaje oraz zespół łemkowski z Olchowca. Na nowo mogliśmy rozkoszować się kolędami łemkowskimi śpiewanymi przez Łem MY z Komańczy, którzy wspomagani byli przez akordeonistę.

 

Łem MY z Komańczy

       Teraz z kolei wystąpił kwartet wokalny z Krempnej. Szkoda, że tutaj nie mogli zaprezentować w pełni swoich talentów muzycznych, gdyż akustyka hali to uniemożliwiała. Kto siedział bliżej nich - mógł docenić jakość ich wokalu. Wielkie brawa!

 

Kwartet wokalny z Krempnej

       Ucieszył nas też występ czterech pań z Olchowca reprezentujących Kościół Greckokatolicki, które po raz pierwszy publicznie wystąpiły śpiewając stare, wiekowe już łemkowskie kolędy. Zespół powstał kilka tygodni temu, specjalnie, aby zaśpiewać na naszym ekumenicznym opłatku. Ich pierwszy publiczny debiut został nagrodzony licznymi oklaskami.

 

Grekokatoliczki z Olchowca

       Wielu uczestników opłatka czekało z niecierpliwością na występ naszego rodzimego łęckiego młodzieżowego zespołu folkowego Tołhaje. I rzeczywiście ich występ i śpiew kolęd był fantastyczny i nagrodzony zasłużonymi oklaskami oraz wielkim aplauzem zebranych.

 

Zespół folkowy Tołhaje z Łęk Dukielskich

       Po występach zespołów i chórów rozpoczęła się zabawa trwająca do północy. Przez jakiś czas do tańca grał i śpiewał zespół Tołhaje, a po nich rolę didżeja przejął nasz parafianin Ryszard Soliński, zabawiając nas wspaniale do północy.

 

Wspólna zabawa

       Dziękuję Bogu za dar pogody, Księżom Biskupom za napisanie listów, gościom duchownym i świeckim za przyjęcie zaproszenia i przyjazd, szczególnie księżom z naszego Polskokatolickiego Kościoła z dekanatu śląskiego Ks. dziekanowi Tadeuszowi Budaczowi z Krzykawy-Małobądza i Ks. prob. Adamowi Stelmachowi ze Strzyżowic k/Będzina (mieli najdłuższą drogę do pokonania i nie zawiedli), chórom i zespołom, mieszkańcom Łęk Dukielskich, którzy przyszli na nabożeństwo, a niektórzy także na opłatek, i oczywiście moim kochanym parafianom za ich wielki trud i wsparcie dla mnie, aby wszystko tak perfekcyjnie przygotować. Szczęść Boże!

                               Ksiądz proboszcz Roman Jagiełło

    

Data i godzina

Czwartek, 21 October 2021
04:59:29

Ewangelia na dziśCzwartek 2021-10-21, Dzień powszedni

Łk 12,49-53

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego